วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปีใหม่

สวัสดีปีใหม่๒๕๕๕ ขอให้มีความสุข ที่ชังหาย ที่หน่ายรัก

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

ความรู้รอบตัว "ประโยชน์ของดอกยาง"

ดอกยางที่เอ่ยถึงนี้ ไม่ใช่ดอกของต้นยางนะคะ แต่เป็นดอกยางของล้อรถที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนน เราคงเคยเห็นกัน เคยสังเกตไหมคะว่า ล้อรถที่เราเห็นมันจะมีลายอยู่ตลอดทั้งเส้น ไม่ใช่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์ ลวดลายที่เราเรียกกันว่าดอกยางของล้อรถมีประโยชน์คือจะช่วยรีดน้าในขณะที่เราต้องขับขี่ไปบนท้องถนนที่มีนำ้ขังหรือฝนตกถนนเปียก เพื่อให้รถยนต์สามารถเกาะพื้นถนนได้อย่างดี และถ้าเป็นพื้นถนนที่แห้ง ๆดอกยางหรือลวดลายบนล้อดูจะไม่มีความจำเป็นเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ใช้ในยามขับขี่อยู่บนพื้นถนนที่เปียก ที่ต้องใช้ดอกยางช่วยรีดน้ำเพื่อความปลอดภัยในขณะขับขี่นั่นเอง

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สารานุกรมเยาวชน

สารานุกรม (Encyclopedias) หมายถึงหนังสือที่รวบรวม ความรู้พื้นฐาน เรื่องราวของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เหตูการณ์สำคัญๆ เป็นการอธิบายความรู้ที่ละเอียดพิสดาร อาจจัดเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษรหรือจัดแบ่งตามหมวดวิชาจึงทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล อาจมีดรรชนีอยู่ท้ายเล่มหรือรวมอยู่เล่มสุดท้ายของชุด เพราะสารานุกรมมีทั้งที่เป็นเล่มเดียวจบหรือเป็นชุดหลายเล่มจบ สารานุกรมสามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ

๑. สารานุกรมทั่วไป เป็นสารานุกรมที่ให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขา ความรู้ที่ปรากฏในตัวเล่มเป็นความรู้อย่างกว้างๆ พอเป็นพื้นฐานสำหรับผู้อ่าน เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งเริ่มต้นศึกษาค้นคว้า หากต้องการเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ก็สามารถเลือกใช้สารานุกรมเฉพาะวิชา เช่น สารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มล่าสุดคือ เล่มที่ ๓๔ พิมพ์ขึ้นใน พ. ศ.๒๕๕๒ มีทั้งหมด ๙ เรื่องคือ เทวสถานโบสถ์พรามณ์ เพลงพื้นบ้าน เครื่องประดับ หอยในประเทศไทย บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พายุและฝนในประเทศไทย โรคพาร์กินสัน และโรคฉี่หนู
๒. สารานุกรมเฉพาะวิชา เป็นสารานุกรมที่อธิบายความรู้เฉพาะสาขาวิชา ซึ่งจะให้รายละเอียดของเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่น สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เป็นต้น